قومی گمشده در غبار روز مره گی و سبکسری

آزادی حقی‌ است که ریشه در شعور انسانی‌ دارد. آزادی در میدان اندیشه شکل میگرد و از پس ترا وشی خود جوش به جریانی مدا وم و زاینده تبدیل میشود.

تاریکی‌ سکوت را میزاید و سکوت عادت را و عادت روز مره گی و سبکسری و هوچی گری را.ملّتی که احمقانه و سبک سرانه سالها در آنسوی سایه خود پنهان شده است هرگز به آرمان‌های واقعی‌ و منطقی‌ دست نخواهد یافت. ملّتی که با صدای هر طبل و نقاره‌ای به خیابان‌ها می‌ریزد و برای هر کس و ناکسی هو را می‌‌کشد، ملّتی است مسموم، منسوخ و محکوم به شکست. ملّتی که راه مبارزه کردن را نمی شناسد اما مدام در میدان است ملّتی است اهل خودکشی‌ و ویرانی.

دیروز، ۲۲ بهمن، منا د یان آزادی و دموکراسی میدانی برای فریاد و جولان نیافتند. دیروز منا د یان آزادی در برهوتی از توهم و مالیخو لیا بر ترا کم بغض و رنج هزاران ساله خود افزودند. دیروز آزادی در کوچهٔ پس کوچهٔ‌های دیار ما به سرگردانی ا بدی و غریبانه خود واقف شد. دیروز آزادی جنازه خود را برای هزار مین بار تشییع کرد. دیروز آزادی در میان شعله‌های سبک سری و نا‌ بخردی و هوچی گری قومی خود باخته و خود فریب به دودی از حسرت و نسیان تبدیل شد.

آنچه دیروز در ایران اتفاق افتاد واقعیتی تلخ است و انکار کردن آن کاری احمقانه و کوته فکرانه خواهد بود. جنبش سبز با سر به دیوار خورد! راستی‌ چرا؟؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!