اساسنامه و قانون اساسی پیشنهادی ایران سکولار

 

پس از یک سال و نیم  اولین نسخه فارسی پیشنویس قانون اساسی سکولار ایران آماده شد. این سند پس از اظهار نظر بسیاری از خواندگان تارنمای iranian.com  و پس از ترجمه رایگان توسط تارنمای www.persion2english.com بطور کامل به نظرتان میرسد. این متن هم از لحاظ مواد مندرج در آن و هم از لحاظ دستور زبانی و قانونی بخصوص بزبان فارسی دارای اشکالاتی است.

امید داریم که با کمک خواندگان کمبودهای این نسخه اول فارسی تصیح شود. در این راه به  کمک کسانی که با  ترجمه متنهای فارسی،یا نویسندگی به فارسی ویا  متون  قانونی فارسی آگاهی دارند احتیاج است. مخارج این زحمات هم تا حدود امکان پرداخت میشود. این سند نه فقط به عنوان یک قانون اساسی بلکه بصورت یک نمونه ، یک  بیانه، یک نظرنامه  مشترک ، یک پایگاه اتحاد و اساسنامه  سازمانی و گروهی هم قابل استفاده خواهد بود 

     اساسنامه و قانون اساسی (موقت) پیشنهادی ایران سکولار

فهرست

 

خلاصه اساسنامه

مقدمه

سر آغاز

فصل اول – اصول کلی 

فصل دوم – زبان، خط، تقویم و پرچم رسمی کشور

فصل سوم – حقوق مردم

فصل چهارم – مسایل اقتصادی و مالی

فصل پنجم – حق حاکمیت ملی 

فصل ششم – قوه مقننه 

فصل هفتم شوراها

فصل هشتم – قوه مجریه

فصل نهم -سیاست خارجی

فصل دهم – قوه قضائیه

فصل یازدهم – رادیو و تلویزیون

فصل دوازدهم – شورای امنیت ملی

فصل سیزدهم – بازنگری و تغییر در قانون اساسی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!