اشتباه

اشتباهی فرمود

آن که پنداشت میان من و بازارچه ها مشترکاتی بوده ست.

خوی روی و هنر چوپانی

 
بی گمان نان حلالم دادند.

 

پس از آن گرگ به ما تاخت ز هر سویی هان؛

و زمین دشمن شد.

موسم قحطی باران آمد.

نان ما در پس پستوی دکان ها گم شد.

و ترازو بنشست

در میان من و نان.

 

گرگ و قحطی این خواست.

 

خوی رو: عرق جبین

بیست و پنجم بهمن 1388

اتاوا

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!