جدال عقل و عشق یک قصه است ای شیخ

زبان عشق زبان مهر و دانایی ست

کلام عشق کلام رمز و بینایی ست

مرا تدریس بی‌ حاصل مکن‌ای شیخ

که علم تو همان حال سراب و وهم دیداری ست

 

مرا شو ریده میخوانی‌ تو در وهم و تمنایم

نمیدانی که شورش حاصل عشق مسیحأی ست

جدال عقل و عشق یک قصه است ‌ای شیخ

تو میدانی که عقل زاییده عشق است و عشق آغاز دانائی

 

مرا  معذور دار ‌ای شیخ بی‌ پروا

مقال تو مقال خبط و سودائی ست

نه  هر دلداده‌ای عاشق نه هر شو ریده‌ای عاقل

مقال عشق و عقل مقال زا یش  و تکثیر و پویأی ست

 

مرا تدریس بی‌ حاصل مکن ‌ای شیخ

شراب و عشق ناب تو همان تخدیر و ایستأی ست

نه شربت شور میارد نه عشقت معرفت زاید

جدال عشق و عقل تو همان تکفیر دانائی ست

 

مرا درسی‌ دگر ده‌ ‌ای شیخ هشیاری

بگو عاقل همان عاشق و عاشق کان دانائی ست

بگو جنگ میان عقل و عشق

و  عارف و شیدا

همان اجماع عشق و شور و جان و تکریم انسانی‌ ست

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!