در باره دارايی های پاسدار میلیاردی (وزیر رفاه رژیم

دارایی های رسمی سردارمحصولی : یک منزل 20میلیاردتومانی در بهترین نقطه شمال تهران200میلیاردتومان پول نقددربانک های داخل وخارج ویک کارخانه به ارزش300 میلیاردتومان!چگونه فردی با این ثروت می تواند فقرارادرک وبرای آنهاچاره جویی کند!کسی که حتی زحمت گرفتن یک چتررابه خودنمی دهدومحافظش چتر رابرای اونگه می دارد!

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!