پریشانی ها

1

پریشانی ات

آتشم زد

ای زاده ی  ماه آب

تو شعله وری امروز

و من تبخیر  تو.

2

پریشانیت  مرا گرفت

مثل برق گرفتگی

ای پریشان موی پریشان خوی

تو پریشان کدام تار مویی؟

تار موی آنکه از  تابوت

یار دیرینت بیرون زده است؟

تار مویی که در ریشه های

 سرد درختان  تنیده است؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!