احمدی نژاد: پاسخ ما به تحریم مثل گذشته نخواهد بود

محمود احمدی نژاد در یک نشست خبری احتمال تحریم های تازه علیه این کشور را اشتباه خواند و تاکید کرد که پاسخ ایران دیگر مانند گذشته نخواهد بود.
آقای احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگاران داخلی و خارجی گفت که ادبیات تحریم مربوط به دوره گذشته است و متعلق به دوره ای است که رو به پایان است.
رئیس جمهوری ایران گفت که 31 سال است که یاد گرفته ایم در بدترین شرایط زندگی کنیم و به پیشرفت نیز برسیم.
آقای احمدی نژاد در عین حال تاکید کرد که پاسخ ایران مثل گذشته نخواهد بود بلکه عمل مشابهی انجام خواهد داد اما توضیحی در باره عکس العمل ایران نداد.
خبرنگاری دیگر ی در باره سوخت هسته ای پرسید که آقای احمدی نژاد گفت که ما برای تولید سوخت 20 درصدی برنامه ریزی نکرده بودیم و باور ما این بود که اگر نیاز داشتیم به ما می دهند.
رئیس جمهوری ایران گفت که سرمایه گذاری برای غنی سازی بیست درصدی غیر اقتصادی است ولی چون سوخت راکتور اتمی تهران در حال اتمام … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!