فصل نو

گندابه ی پایان چیزیست

                          در مشام

 

کهنه‌ها را خیس کنیم

 

فصل نو

پاکی میطلبد.

 

و خوشه‌های خوش مشام اندیشه‌های رنگ

بلوغ گلستان است

بر دامان پاک مادران داغ دیده

که جهانی‌ را آراسته می‌کند.

 

با رنگ‌ها گام زدیم و

با رنگ‌ها یگانه می‌شویم

 

که با فصل نو

این سال را و این گستره را

                                با ری

آهنگ رهائی میطلبد.

 

غیاثپور، بهمن ۸۸

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!