سال های مشروطه یا قال های مزروته؟

زمانی که مسلمانان سنتگرا ، اعضای دو باره جان گرفته انجمن حجتیه ، ازلیان مسلمان نما ، توده ای های توبه کرده و روشنفکر نماهای ضد دین تمام همت خود را مصروف داشته اند که علیه جامعه بهایی قیام و اقدام نمایند و بهاییان را مورد هجوم بی امان مطبوعات و رسانه ها قرار دهند ، بهترین مجال برای کسانی فراهم می شود که هیچ نیستند ، اما می خواهند از این نمد برای خود کلاهی بسازند و به نان و نوایی برسند. بنابراین برای آقای محمد رضا وَرزی ( کارگردان سریال موهوم سال های مشروطه ) فعلا کاری خوشتر از این نیست که لیچاری بار بهاییان کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!