بیا تا بکوشیم

در این خاک زرخیز ایران زمین…………………..نبودند جز مردمی پاک دین
ھمه دینشان مردی و داد بود……………………وز آن کشور آزاد و آباد بود
چو مھر و وفا بود خود کیششان………………..گنه بود آزار کس پیششان
ھمه بنده ناب یزدان پاک…………………..ھمه دل پر از مھر این آب و خاک
پدر در پدر آریایی نژاد……………………………..ز پشت فریدون نیکو نھاد
بزرگی به مردی و فرھنگ بود……………..گدایی در این بوم و بر ننگ بود
کجا رفت آن دانش و ھوش ما؟…………..چه شد مھر میھن فراموش ما؟
که انداخت آتش در این بوستان؟………..کز آن سوخت جان و دل دوستان
چه کردیم کین گونه گشتیم خوار؟………….خرد را فکندیم این سان زکار
نبود این چنین کشور و دین ما…………………..کجا رفت آیین دیرین ما؟
به یزدان که این کشور آباد بود…………………..ھمه جای مردان آزاد بود
در این کشور آزادگی ارز داشت…………..کشاورز خود خانه و مرز داشت
گرانمایه بود آنکه بودی دبیر………………گرامی بد آنکس که بودی دلیر
نه دشمن دراین بوم و بر لانه داشت..نه بیگانه جایی در این خانه داشت
از آنروز دشمن بما چیره گشت……………که ما را روان و خرد تیره گشت
از آنروز این خانه ویرانه شد………………….که نان آورش مرد بیگانه شد
چو ناکس به ده کدخدایی کند……………………کشاورز باید گدایی کند
به یزدان که گر ما خرد داشتیم…………..کجا این سر انجام بد داشتیم
بسوزد در آتش گرت جان و تن……………….به از زندگی کردن و زیستن
اگر مایه زندگی بندگی است………..دو صد بار مردن به از زندگی است
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم…………………برون سر از این بار ننگ آوریم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!