مجمع تشخیص دارد شورای نگهبان را حذف می کند

کیهان از طرح تشکیل «کمیسیون ملی انتخابات» در مجمع تشخیص مصلحت، جهت پایان دادن به نظارت شورای نگهبان خبر داد …
اخبار روز: حسین شریعتمداری مدیرمسئول کیهان، در شماره ی روز شنبه ی خود از طرحی که به قید فوریت به مجلس خبرگان آمده خبر می دهد که مطابق آن قرار است «کمیسیون ملی انتخابات» تشکیل شود و جای نظارت شورای نگهبان بر انتخابات را بگیرد. از جزئیات این طرح هنوز اطلاعات دقیقی در دست نیست. کیهان به بند ۴ از فصل «ساماندهی اجرا» در طرح ۲٨ ماده ای یاد شده اشاره کرده و این بند را چنین شرح می دهد:
«کمیسیون ملی انتخابات» مسئولیت برگزاری انتخابات، بررسی صلاحیت داوطلبان، کنترل و نظارت بر تبلیغات و هزینه های انتخاباتی و انجام بازرسی و رسیدگی به شکایات را برعهده دارد.»
به نوشته ی کیهان همچنین در بند ۵ این طرح که به ترکیب کمیسیون ملی انتخابات بر می گردد از «شورای نگهبان نیز یاد شده» و آمده است: به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون، … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!