كودتاى نظامى در راه است

اولين ويژگى اين كودتائى كه در راه است اين است كه در شوراى رهبرى آن آقاى مجتبى خامنه اى فرزند آقاى خامنه اى رهبر جمهورى اسلامى قرار دارد. در كودتاهاى كلاسيك كودتا براى براندازى رهبرى اجرا مى شد اما در اينجا كودتا براى احراز پست رهبرى انجام ميگيرد. مجتبى خامنه اى بسيار بيشتر از پدر خود تشنه قدرت و كسب مال است و در شرايط انتخاب آزاد به هيچ وجه امكان رهبريت جمهورى اسلامى را ندارد. وى نه از درايت لازم و نه از فقاهت لازم و نه از وجهه لازم براى كسب اين مقام برخوردار است. تنها امكان وى براى دستيابى به مقام رهبريت از طريق كودتاى نرم نظامى قابل تصور است. مشاراليه هم اكنون رياست شوراى نظامى سركوب جنبش سبز را بر عهده دارد و با كد خاتم دستور صادر مينمايد. تلاش سپاه براى جايگزين كردن مجتبى به جاى پدر از دو جهت براى سپاه مفيد فايده است. اولا آنها بر اين تصور هستند كه باجايگزين كردن مجتبى به جاى پدر در مرحله انجام كودتا به نوعى مشروعيت دست پ… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!