ادیسون

ادیسون غیر از برق ظاهرا” به چیز های دیگه هم کار داشته !!

اگر ادیسون زنده بود با دیدن این نقل قول برق از کو…. پریده بود !!

لطفا”متن عکس را با دقت بخوانید تا شما هم حرف بنده حقیر را تصدیق بفرمائید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!