جاودانه های گیلان

کاکولی، کاکولی، کاکولی، کاکولی

بیده مشکان بیدین چقده جوانه، کاکولی
کاکولی، سرخی لاله تی جوله مانه، کاکولی

بوشو تی مارا بوگو، یار تی خاستگاره، کاکولی
مره وعده بدابی امسال بهارا، کاکولی

کاکولی نوکون ناز، می ره بخوان آواز
من تی ره زنم ساز، تا بی بی می دمساز

می چومان اشگ باران، می دیل بی قرار، ده حالی نارم، کاکولی
تی دوری بوکوشته مرا ده بیا من تی انتظارم، کاکولی

هر وقتی یاد اِورم تی قول و قرارا، کاکولی
آلوچه داران جیر، او ساله بهاره، کالولی

سرِ خرمن بوگفتی؛ من تی خاطرخایم، کاکولی
گالش گولامن جور، من تی واسی آیم، کاکولی

کاکولی نوکون ناز، می ره بخوان آواز
من تی ره زنم ساز، تا بی بی می دمساز

 http://www.sheilanahrvar.com/biography.htm

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!