افسردگی شدید رهبر بعد از استماع شعار مرگ بر خامنه ای

علت اصلی اجرای این سناریوی جدید افسردگی شدید آقای خامنه ای بعد از استماع شعار های تظاهرکنندگان ماههای اخیر علیه وی است

سایت جرس: خبرها از تهران حاکی از اجرای نمایش تازه ای تحت عنوان” شرفیابی و درخواست عفو و انابه در حضور رهبری”است. گفته می شود که قرار است کلیه زندانیان بازداشت شده بعد از انتخابات که تحت فشار بازجویان تن به مصاحبه داده بودند، به دفتر رهبری رفته و دو نفر از آنان با تشکر از رهبری و برائت از “فتنه سبز” رسما درمحضر رهبری توبه کرده و ایشان نیز توابین را مشمول عفو قرار دهند. شرط آزادی بسیاری از جوانانی که هنوز در زندان هستند نیز حضور در این مراسم اعلام شده است. صحنه گردانان این نمایش برای اجرای نقش اصلی محمد رضا تاجیک (از مشاورین میرحسین موسوی) ، محمد عطریان فر (از اعضای ستاد موسوی و عضو حزب کارگزاران) و محمد علی ابطحی (از مشاورین کروبی و رئیس دفتر خانمی) را در نظر گرفته اند. کارگردانان این نمایش که الگو برداری ا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!