مهدی کروبی: بحث ما براندازی نظام نيست بلکه اصلاح است

مهدی کروبی، از رهبران مخالفان در ايران، در گفت وگو با يک روزنامه ايتاليايی تاکید کرده است که مخالفان خواهان تغيير نظام جمهوری اسلامی نيستند بلکه خواستار اصلاح آن هستند.

مهدی کروبی در مصاحبه با روزنامه روز نامه « کوريره دلاسرا» گفته است:« بحث ما براندازی نظام نيست بلکه اصلاح است. هنوز به جمهوری اسلامی معتقدم ولی نه به جمهوری اسلامی اين چنينی! جمهوری اسلامی که به مردم وعده داده بوديم. جمهوری اسلامی که ۹۸% رای مردم را همراه خود داشت.جمهوری اسلامی که انتخابات آزاد داشته باشد و نه انتخابات مهندسی شده. از طرفی به اسلام مترقی،اسلام رافت،اسلام محبت معتقدم و نه اسلام خشونت و اسلام خرافی!»

مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری، به نتیجه اعلام شده این انتخابات معترض هستند. این دو می گویند به دلیل تخلفات گسترده و تقلب، نتیجه این انتخابات می بایست باطل شود.

این در حالی است که آیت الل…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!