در چارشنبه بازار سانتامونیکا

این لهجه را می شناسم

با “نون”های گِردش

که چون تورتیای خشکی

زیر دندان خرد می شوند.

در چارشنبه بازار سانتا مونیکا

با عطر ریحان ایران

لوبیا سبز چین

و فلفل سرخ مکزیک.

زنی از پشت سبد “ب”

به من لبخند می زند.

پیراهنش را “الف”ها پوشانده اند

و جیرجیرک ها در واژه هایش لانه کرده اند.

از روی پل رد می شوم

و به ماشین ها می نگرم

که در آن پایین بی اعتنا به من می گذرند.

می دانم

در شاهراه تمام تابلوها به انگلیسی ست

اما غم من فقط فارسی می داند.

مجید نفیسی  
30 مارس 1993
English translation

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!