يكى از سركردگان پاسداران كشورهاى اروپايى را تهديد كرد


 يكى از سركردگان پاسداران كشورهاى اروپايى را تهديد كرد

—————————————————————————

 جانشين سركرده سپاه پاسداران با قدرت نمايى پوشالى به تهديد پرداخت و گفت، موشک ‌هاى ما هر نقطه دلخواه را که توطئه ‌گران حضور دارند، هدف قرار مى ‌دهند. پاسدار حسین سلامى كه در جمع مزدوران بسيجى در كرمان سخنرانى میکرد  کشورهای اروپايی را مورد تهدید قرار داد و گفت، ايران روى 50 درصد انرژى دنيا ايستاده و اگر اراده كند، اروپا زمستان را در سرما به سر مى ‌برد.

—————————————————————————

Link: http://www.iranpressnews.com/source/073527.htm

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!