کاتون: آیا تاریخ تکرار خواهد شد؟

صفحهء اوّل اصلی روزنامهء کیهان

٢٧ بهمن ١٣٥٧ ـ  كيهان:  «همدستان شاه سابق تيرباران شدند».  «اولين گروه اعدام شدگان (در نيمه شب ديشب ـ  ٢٦ بهمن ):  ارتشبد نعمتالله نصيري, رئيس پيشين ساواك؛ سرلشكر منوچهر خسروداد, فرمانده پيشين هوانيرو؛ سرلشكر رضا ناجي, فرمانده نظامي پيشين اصفهان؛ سپهبد مهدي رحيمي: رئيس شهرباني و فرماندار نظامي پيشين تهران.  در اطلاعية «دادگاه انقلابي» جرم اعدام شدگان, «شكنجه و كشتار مردم و خيانت به كشور» اعلام شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!