محمد امين وليان محارب با خدا شناخته شده بود

وب سايت های اپوزيسيون ايران گزارش ميدهند يک دادگاه تجديد نظرحکم اعدام يک فعال دانشجوئی توقيف شده درجريان تظاهرات ضد دولتی دسامبر گذشته را تائيد کرده است.

بنا به گزارشها، محمد امين وليان، بيست ساله، برای مشارکت دراعتراض هائی که روزعاشورا رخ داد محارب با خدا، و گناهکارشناخته شد.

گفته ميشود وی همچنين برای کمپين ميرحسين موسوی رهبر اپوزيسيون درانتخابات رياست جمهوری کار ميکرد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!