زندگى

من آن درخت تک مانده در بیابانم
که ریشه ام در شن هاى سوزان پا گرفته
آفتاب مرا آبیارى مى کند
و طوفان ها جا بجا عادتى به همنشینى همسفر نیست 
و غیر از زردى که رنگ آفتاب سوزن آنجاست رنگى ندیده
و نمیشناسم تنها همدم غریبم سرابى است
که هر از گاهى دیده شده و همه در پى آنند
باران را جز زحمتى نمیدانم
که بعد آن بیمار میشوم
به رنگ سبز ترسى دارم بى انتها
از ابرها که نشان از بیمارى ام مى آورند

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!