من دلم میخواهد ایرانی باشم

من دلم میخواهد قایقی باشم
در خزر
بر روی آب
مِهر باشم
مِهر ناب

یا که شاید آلونکی
در شهری پُر ز بُرج

عابری در کوچه‌ای پُر ز خاک
لیک کوچه‌ای آرام و پاک

من دلم میخواهد
حرف باشم در کتابی پُر ز راز
درب باشم
دربِ منزلی همیشه باز

بلبلی بر شاخه‌ای پُر ز توت
یا که شاید اشتری در صحرای لوت

من دلم میخواهد
آزاد باشم
مثلِ ماهیِ یونس
شناگری ماهر در خلیجِ فارس

سایه باشم
سایه‌ای در ظهری غمگین و داغ
زاغی بر سرِ سروی سر بلند
کفشدوزکی رنگین در کُنج باغ

یک روسپی در زیرِ پُل
یا که شاید دشت لاری پُر ز گُل

یا که معتادی در رویای حشیش
یا  که

من دلم میخواهد سد باشم
بر رودی پُر خُروش
گاتی در اوستا
پُر سُروش

من دلم میخواهد آرامگاهی باشم
پُر ز امید و پیام
یا که نقش قبری در زمینی گمنام

من دلم میخواهد
زن باشم در خیابانی پُر ز خون
اجتماعی باشم عظیم، بر علیهِ مردانِ دون

من دلم میخواهد ایرانی باشم

امریکا
مارچ ٢٠١٠

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!