احمدى نژاد و شغل شريفِ سيب زمينى فروشى قبل از انقلاب

Ahmadinejad before the start of satanic revolution in Iran. 

Marg Bar IRI and its stupid president.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!