سوتی ناب از ولایتی

ویدیویی از ولایتی دکتر اطفال وزیر امور خارجه سابق، متخصص تاریخ ایران و حافظ شناس بزرگ که همانطور که می بینید حتی با کمک مجری برنامه نمی تواند یک بیت شعر از حافظ را درست به خاطر بیاورد و در نهایت بعد از کمک عوامل پشت صحنه اشتباهاتش را تصحیح می کند!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!