مأموریت دارم جلوی عرفی گرایی در دانشگاه ها را بگیرم

کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم گفت که او از طرف نظام جمهوری اسلامی مأموریت دارد و از این پس نه تنها اجازۀ ضدیت با نظام را در داخل دانشگاه ها نمی دهد، بلکه هیچ استادی را نیز که، به گفتۀ او، “دغدغۀ دین نداشته باشد” به دانشگاه راه نخواهد داد.
کامران دانشجو در این زمینه از خود دانشجویان طلب یاری کرد و گفت : “اگر دانشجویان دیدند که استادی حرفی می زند که با اصول دینی تطابق ندارد به گوش مسئولان برسانند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!