منطقه حفاظت شده، مرهمي براي زخم‌هاي «جنگل ابر»

در ميان انبوهي از ابرها و مه‌ سفيد رنگ، درختان تنومند و كهنسال جنگل ابر خودنمايي مي‌‌كنند. چهره‌ درختان در ميان ابرها تصويري رؤيايي را ترسيم كرده است. ابرها به قدري نزديك هستند كه گويي مي‌توان آنها را لمس كرد.
اين جنگل در مجاورت روستاهاي ابر، شيرين‌آباد و خاك‌پيرزن قرار دارد. فضاي جنگل ابر را در فصول مختلف سال، پوششي از ابر فرا گرفته است و به همين دليل به جنگل ابر نام گرفته است.
جنگلي كه به لحاظ برخورداري از درختان كهنسال و قديمي و گونه‌هاي مختلف گياهي در مقايسه با ساير جنگل‌ها اهميت بالايي دارد و شايد بتوان گفت در دنيا چنين جنگلي با اين ويژگي‌ها كم‌نظير است.
زمزمه‌هاي درختان و رقص برگ‌هاي سوزني‌شكلشان با حضور مهمانان تبر به‌دست از بين رفت و آرامش غير‌قابل توصيف اين جنگل با وجود بولدوزرهاي غول‌پيكر در زير گام‌هايشان له شد.
پس از به‌پا شدن قيل و قال‌هاي زيادي كه از عريض كردن جاده توسط و… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!