یک

یک جمله از تو

ومن میسوزم از نو

با سکوت

بی شکوه

در غروب

یک نگاه تیره

ومن میشکنم آینه

با درد

بی هدف

در برف

یک واژه در سکوت

و من مانده مبهوت

با تردید

بی کلام

در ندام

یک پیام از گذشته

و من دوباره خجسته

با خاطره

بی کینه

در مشاعره

یک روح پاک

و من همپای خاک

با امید

بی سودا

در رویا

یک سایه در تصویر

و من در عصیان از تذویر

با فریاد

بی اثر

در سفر

یک نوازش ساحر

و من دوباره شاعر

با شبنم

بی خبر

در سحر

یک نسیم در بهار

و من و اشک بی مهار

با صبا

بی فروغ

در سروش

اورنگ
Mars 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!