آیتالله شبیری زنجانی: “چهارشنبه سوری” خرافه است

 آیت‌الله شبیری زنجانی اعمال روز “چهارشنبه سوری” را نوعی خرافه دانست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!