تبعیدیان Exiles

“ننگی است که دیارمان را آلوده کرده است”

“…آخرین کلام همچنان ناگفته مانده است”

تبعیدیان اثر برتولت برشت    

And a related well known work, also from Brecht. Nice video from firouzn  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!