عقب نشینی خامنه ای درمورد چهارشنبه سوری

سایت علی خامنه ای شتابزده پاسخ رهبر حکومت اسلامی در مورد چهار شنبه سوری را از این سایت حذف کرد. وی در جواب نظر وی در مورد چهار شنبه سوری گفته بود که : علاوه بر آنکه هیچ مبناى شرعى ندارد، مستلزم ضرر و فساد زیادى است که مناسب است از آنها اجتناب شود . نظر وی توسط سایت دولت نیزاعلام شده بود که سپس در خبر گذاری های جهان نیز پخش شد

به این صورت خامنه ای مستقیما خود را در مقابل ایران و ایرانیان قرار داده بود ولی با شرکت سراسری در مراسم چهار شنبه سوری وعلی رقم تمام اقدامات امنیتی ، ایرانیان در عمل نشان میدهد که رهبری ، ولایت و سخنان خامنه ای را قبول ندارد

فتوای آیت الله خامنه ای در سایت دولت http://www.dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=187804

فتوای آیت الله خامنه ای در سایت رهبری http://www.leade

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!