قطعنامۀ نوروزی مجلس نمایندگان آمریکا

رادیو فرانسه: مجلس نمایندگان آمریکا در روز دوشنبه قطعنامه ای را به اتفاق آرا به تصویب رساند که در آن ضمن آرزوی یک نوروز شاد برای همۀ ایرانیان، از خدمات آمریکائیان ایرانی تبار در آن کشور تجلیل شده است.

مجلس نمایندگان آمریکا در این قطعنامه برای کلیۀ ایرانیان و آمریکائیان ایرانی تبار یک “سال جدید سرشار از نیکبختی و رفاه” آرزو کرده است.

در بخشی از این قطعنامه پس از اشاره به حضور افرادی از همۀ اقوام و ادیان در جامعۀ آمریکا تأکید شده است که نوروز به غنای فرهنگ آمریکا افزوده و در راستای پی ریزی و تحکیم اصول صلح و رفاه برای همه است.

مجلس نمایندگان آمریکا در این قطعنامه پس از تجلیل از کورش کبیر، بنیانگذاز امپراطوری ایران، از لغو برده داری به وسیلۀ کورش و احترام به آزادی ادیان در دوران او در سدۀ ششم پیش از میلاد مسیح تجلیل کرده است.

تجلیل و ستایش ازموفقیت های میلیون ها آمریکائی ایرانی تبار در سراسر آمریکا به ویژه در … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!