چهارشنبه سوری روز مرگ رژیم نیست. همراه شو عزیز

۲۹ اسفند روز قشنگیست که کیانوش آسا به دنیا آمد. من هم همین روز به دنیا آمدم. از امسال شمع او هر سال کنار شمع من خواهد بود

[http://www.youtube.com/watch?v=ITmjrMZMoNg&feature=related]
هم اسم یا همروز خود را پیدا کنید و تا همیشه آن یک را زنده نگاه دارید و به کودکان خود بیاموزید. این تاریخ ماست و اینها تاریخ سازان مان.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!