یک پیروزی دیگر ارتش

در طول سی و یکسال حاکمیت نظام پر برکت اسلامیست های تجاوز گر جنسی بر ایران و ایرانی یکی از نماد های بارز آنها ضعیف کشی بوده است. هر چه طعمه ضعیف تر، اشتها و غلیان وحشیگری حضرات بیشتر. طرفه آنکه نه تنها از این عمل شنیع که ریشه در عقاید بدوی آنها دارد خجل نیستند، بل آنرا دستمایۀ کرکری خواندن نیز میکنند.

در نظر بگیرید یل و کوپال نظامی را که “پاسداران حریم ولایت ” آن دستگیری یک مشت ایرانی یک لا قبای درد بشر داشته را “تکمیل نمایش اقتدار خویش ” میداند و تجاوز به عنف مرد و زن و کودک ایرانی را پیروزی بر دشمن.

این هم اعلامیۀ “ارتش سایبری” سپاه ظفرمند پاسداران نظام پر برکت و فخر فروشی سایت رسمی دولت:

“در پي انهدام شبكه هاي جاسوسي و سازمان يافته جنگ سايبري امريكا، پاسداران حريم ولايت در تكميل نمايش اقتدار خويش، تعداد 29 سايت متعلق به شبكه جاسوسي مذكور را كه با پوشش دروغين فعالين حقوق بشر فعاليت مي كردند منهدم كردند. البته اقدامات امريكا در جنگ سايبري گسترده بوده و ممكن است فعاليت هاي ديگري نيز براي بازيابي اين سايت ها انجام شود.”

http://dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=187803
http://www.gerdab.ir/fa/pages/?cid=628

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!