هر روزتان نوروز باد!

بر چهره گل نسیم نوروز خوش است           بر سحن چمن روی دل افروز خوش است
از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست             وز دی مگو که امروز خوش است

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!