عید آمد

عید آمد و یک رسم همایون کردم

دل را به نظافتی دگر گون کردم

غیر از غم عشق هر غمی داشت دلم

جارو زدم و ز خانه بیرون کردم

نو روز تان پیروز
م س شاهد
محمود سراجی
http://www.mahmoudseraji.com

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!