آیا چشمان ما درست می بینند!؟

آیا بر این تصور هستید که چشمان شما درسترین هستند؟ به بیان دیگر وقتی چشم شما مثلا یک پرتقال را رویت میکند، در عالم واقعیت هم پرتقال به همان شکلی است که چشمان شما دیده است؟ پاسخ خودتان را با شرکت در تجربه زیرین خواهید یافت

Mah Azad

Little Girl Praying wallpaper

واقعیت؟!؟!؟!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!