جلوگیری از برگزاری مراسم آخرین جمعه سال ۸۸ در خاوران

امسال نیز مطابق معمول هر ساله خانواده های جان باختگان اعدامهای دهه ۶۰ و حامیان آنان برای برگزاری مراسم جمعه آخر سال عازم گلزار خاوران شدند. در خیابانی که گلزار خاوران در آن قرار دارد ، تعداد زیادی ماشین نیروی انتظامی مستقر شده بودند. بر خلاف چند سال گذشته جلوی ماشینها را از سر خیابان نمی گرفتند. علیرغم همه فشارها، تعداد بسیار زیادی برای ادای احترام و زنده کردن یاد عزیزانشان آمده بودند. گفته میشد که از صبح زودتر خیلی های دیگر هم آمده بودند. گمان می کردیم که دیگر امسال مانع حضور ما بر گورهای بی نشان خاوران نخواهند شد و بار دیگر گلزار خاوران را به رنگ گلهای بهاری خواهیم آراست.
در داخل محوطه گورستان نیزتعداد زیادی ماموران نیروهای انتظامی و لباس شخصی مستقر شده بودند. تنها بهائی ها مجاز بودند که بر کور بستگان خود بروند و از ورود دیگر افراد به دو قطعه ای که گورهای انفرادی و دسته جمعی در آنجا واقع است جلوگیری میکردند. اصرار ب… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!