شکست سفر احمدی نژاد به قم

ديدارهای احمدی نژاد در قم درحالی به ملاقات با نوری همدانی و مکارم شيرازی و جعفر سبحانی از روحانيون حکومتی و همچنين ملاقاتی با مصباح يزدی حامی اصلی احمدی نژاد محدود شد و شنيده می شود آيات عظام وحيد خراسانی و صافی گلپايگانی به نمايندگانی که از سوی آقای خامنه ای برای ترغيب مراجع به ديدار با احمدی نژاد اعزام شده بودند، با تندی پاسخ داده اند که بهتر است ايشان به جای برنامه ريزی برای افزايش اعتبار احمدی نژاد به فکر اعتبار مهمترين حکومت شيعه باشند که با رفتارهای اخير کاملاً خدشه دار شده است.

عدم پذيرش احمدی نژاد در حالی صورت می گيرد که عليرغم تمام تبليغات منفی نهادهای وابسته به سازمان تبليغات اسلامی و سپاه در دوران رياست جمهوری خاتمی در سفرهای وی به قم از سوی تمامی مراجع تقليد مورد استقبال قرار می گرفت.

يک روز قبل از سفر احمدی نژاد به قم صافی گلپايگانی در ديدار با دادستان تهران در مواضعی کاملاً صريح خواستار برخورد قا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!