پرسنل هوابرد شیراز از اجرای فرمان سرکوب مردم سر باز زدند

 پرسنل هوابرد شیراز از اجرای فرمان سرکوب مردم سر باز زدند

—————————————————————————

تعدادی از پرسنل هوابرد شیراز از اجرای فرمان سرکوب مردم سر باز زدند
بنابه گزارشات رسیده به فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،واحدهایی از تیپ 55 هوابرد شیراز از اجرای  فرمان سرکوب و ممانعت مردم از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در شیراز سرباز زدند.
روز سه شنبه25 اسفند ماه واحدهایی از تیپ 55 هوابرد شیراز درمنطقه قصر الدشت مستقر شدند. آنها را برای ایجاد رعب و وحشت و ممانعت از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری به این منطقه گسیل کرده بودند . هنگامی که مردم شیراز در این منطقه در حال پرتاب ترقه و هوا کردن فشفشه و پریدن بر روی آتش بودند به آنها دستور داده شد که بسوی مردم حمله ور شوند و آنها را پراکنده کنند و آتش ها را خاموش نمایند.
ولی پرسنل مردمی از این فرمان سرپیچی کردند و به فرمانده صحنه گفتند که این کا… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!