سکولاريسم – شعاری که تا بغداد هم شنیده شد

با اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی عراق که بر سُقوط گروه های مذهبی وابسته به جمهوری اسلامی و پیروزی گرایشات سکولار و ناسیونالیست گواهی می دهد، رویای “خلافت اسلامی” آیت الله خامنه ای زیر نام مُستعار “خاورمیانه اسلامی” که در آن به قُدرت رساندن یک حُکومت مذهبی دست نشانده در عراق نقشی کلیدی داشت، در حال تبدیل شُدن به کابوس طرد اسلام سیاسی در کانونهای قُدرتمند آن است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!