من آن ماهم که اندر لامکانم

من آن ماهم که اندر لامکانم
مجو بیرون مرا در عین جانم
تو را هر کس
به سوی خویش خواند
تو را من جز به سوی تو نخوانم

من آب آب و باغ باغم ای جان
هزاران
ارغوان را ارغوانم
سخن کشتی و معنی همچو دریا
درآ زوتر که تا کشتی
برانم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!