ترافيك 150 كيلومتري در چهارمين جاده زيباي جهان

حدود 75 سال پيش جاده‌اي در ايران كشيده شد كه بعدها مهندسان اروپايي حكم به ناامن‌بودن آن دادند اما اين جاده آن‌قدر جاذبه داشت كه طي 70 سال نه تنها مسافران خود را از دست نداد بلكه با وجود خطرات فراوان روزبه‌روز بر تعداد طرفدارانش افزوده مي‌شود تا جايي كه در تعطيلاتي مثل نوروز، مردم ترافيك 150 كيلومتري اين جاده را به جان مي‌خرند تا با عبور از ميان طبيعت زيباي جاده چالوس لذت ببرند.

خبرگزاري ميراث ‌فرهنگي ـ گردشگري ـ سعيد حبيب‌اله ـ چنانچه تنها 10 درصد اهالي سفر در سراسر كشور تصميم بگيرند تعطيلات نوروز را در استان مازندران سپري كنند، مازندران پرگردشگرترين استان كشور خواهد شد چراكه همواره عقبه حضور 7 تا 8 ميليون گردشگر پايتخت‌نشين به همراه دارد. اين همان اتفاقي بود كه نوروز گذشته افتاد و شهرستاني‌ها به عنوان مسافران هرازگاهي درياي كاسپين در كنار تهراني‌هايي كه كه سفر به شما جزئي عجين شده با تعطيلاتشان به شمار مي‌رود… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!