آواز بهار

ای مرغ خوش خوان

غزل انگیز که بهار آمد

موسم غم به انتها آمد

نسیم دل از خدا آمد

بخوان که عشق به فضا آمد

آواز بهار چه با صفا آمد

و در یک لحظه دیوانگی

ای مرغ پر سخن

بیا این ریتم بشکن

با سکوت

با شکوه

ای مرغ خوش نفس

بیا بشکن این قفس

تا دوباره باد بچرخد

گردباد برقصد

با ترنم انگشتان یار

به عرش بر آوا ی تار

ای مرغ خوش آواز

بخوان برای دل طناز

که بهار شده از نو آغاز

اورنگ
Mars 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!