بیانیه همبستگی ایرانیان را امضا کنید Sign Iranian Solidarity Declaration

پس از ۳۱ سال گسستگی ، نخستین گام در راه براندازی رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران اعلام همبستگی ، همفکری ،هماهنگی، همکاری ،هماوایی و همزیستی دوستانه ایرانیان با یکدیگر است

 این بیانیه ، مجموعه آمال و خواسته های مشترک آزادی خواهانه بدون هیچ گونه برتری گروهی، مذهبی ، قومی ، جنسیتی و عقیدتی میباشد 

با امضاء بیانیه همبستگی ایرانیان و پخش آن در میان دیگر ایرانیان از همه راه های ممکن و با اعلام همبستگی با یکدیگر، ایجاد ایرانی آزاد بر اساس باورهای مشترک را حقیقت بخشیم

After 31 years of divisons, the first step towards the fall of the religious dicatorship that currently rules Iran is joint declaration of solidaity, common thoughts, coordination, cooperation, common voices and peaceful coexistence of Iranians with each other. The statement is the combination of the common democratic goals and wishes without any group, religious, ethic, sexual and ideological preferences.
 
By signing the Iranian Solidarity Declaration and distribution of it among other Iranians by all possible means, let us make the creation of an Iran based on our common principles a reality. http://www.ipetitions.com/petition/iransecular

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!