آمریکا غلط میکند

از نخستین روزهای استقرار نظام پربرکت در ایران شعار نویسی خصوصاً واژگان صادره شده توسط قبلۀ آمال اسلامیستها “امام خمینی ” بر در و دیوارهای عمومی رسمی جا افتاده شده است.

گرچه آن ایرانی کُش در دُر افشانی لات منشانه ید طولایی داشت ولیکن ” آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند ” از کلمات قصار بجا ماندۀ ” خمینی کبیر ” است که نه تنها اسلامیستهای هار را نشئه جاودانه کرده، آرام بخش یهودستیزان است و قند در دل چپولان کاپیتالیست وطنی آب میکند.

نا گفته نماند که راز اینکه چرا حضرات ایرانی کُش حرفه ای بودجه های هنگفت صرف مشاطه گران و لابیستهایشان میکنند تا آمریکا را از خر شیطان پیاده کرده و دست از “هیچ غلطی ” بردارد را همه دانند.

نفت شیشۀ عمر نظام تجاوز گران جنسی حاکم بر جان و مال ایران و ایرانی است. قانون تحریم نفتی که در دوران ریاست جمهوری کلینتون به تصویب رسیده کارد را به استخوان ایرانی کُشان حرفه ای رسانده. قرائن و شواهد موجود نشانگر شدت بخشیدن به غلط کردن از سوی آمریکا است و اگر به همین منوال به پیش رود دیر نخواهد بود که حضرات را به همانجا بفرستد که عرب نی انداخت.

در راستۀ برقراری صلح در منطقه و پیشگیری از جنگ مورد علاقۀ اسلامیستها، تحریم خرید نفت به خون ایرانی آلوده به قول آقایان اوجب واجبات است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!