اختلافات دولت احمدی نژاد و سایر قوا: حقیقی یا ساختگی؟

به نظر می رسد تند روی های دولت اجازه نمی دهد تا وحدتی که بالاترین مقام ایران آنقدر بر آن تاکید دارد که دیگر به گفتار در لفافه بسنده نمی کند و صراحتا دستور به اجرای آن می دهد چندان پا برجا بماند.

برای نخستین بار در 31 سال گذشته است که دو قوه مقننه و قضائیه اینقدر مجبور به مدارا با قوه مجریه هستند. با این حال دولت احمدی نژاد کوچکترین انتقاد و مخالفتی را برنمی تابد و همواره پای رئیس کل قوا را نه برای حل مشکلات که برای اثبات حقانیت خود به میان می کشد.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!