احوال عاشقان وطن

xxx

سرد است اين  زمانه و اوضاع مكدر است
احوال عاشقان وطن سخت مضطراست
با سنگ هاي بسته و سگ ها ي با ز شهر
بنگر چگونه عهد و زما ن با ستمگراست
دوران  پا يكوبي و بزم و نشا ط رفت
هرجا كه رو  نهي ، همه رفتا ر د يگرا ست
ديگر نه عاشقي ، كه بخواند سرود عشق
د يگر نه دلبري كه د لش برتو با وراست
ديگر نشان ز کلبه ی آن میفروش نیست
ديگر نه آنکه نعره ی مستا ن ، به معبر ا ست
ديگرنه شور و  جوش  در ا ين قوم پرخروش
ديگر نه فكر كشور و ﺁينده درسراست
دراين فضاي وحشت و تا ريك و پرهرا س
بلبل سكوت كرده و گل غنچه پرپراست
خورشید پرفروغ نه د يگر منور است
سرد است اين زمانه و اوضاع مكدر است
دریای پرخروش، خموش است و بی نهیب
وان خوشه های باغ، چه بی بار وبی براست
آن کوه استوار ، چه ریزش نموده است
وا ن رود  و جویبار ،  چه خشکیده بستراست
دیگر شمیم_ عشق ، به گل ها نمانده است
ا لماس_  سبز عا طفه ، نایاب گوهراست
تا در پیاله عکس رخ یا ر شد پدید
خشمی  به  پا ، ز  ساغر و  رخسا ر_ دلبر است
د يگر نه آن نوای_ طربناک_ جا نفز ا 
آهنگ_ عا شقا نه در این ملک ، منکر است
ماتم  گرفته عشق و به هرکوی این دیا ر
آن پرچم_ سیاه_ عزا  ،  بر سر_ در است
ابر است آ سما ن و فضا بغض کرده است 
ا نبوه_ با ر_ غم به بسا جا ن و پیکراست
احوال عاشقان وطن سخت مضطراست
خورشید پرفروغ نه د يگر منور است

دكترمنوچهرسعادت نوري

از مجموعه سروده‌های گل غنچه های پندار 

xxx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!