بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم

بازآی ساقیا که هواخواه خدمتم مشتاق بندگی و
دعاگوی دولتم

زان جا که فيض جام سعادت
فروغ توست
بيرون شدی نمای ز ظلمات حيرتم
هر
چند غرق بحر گناهم ز صد جهت
تا آشنای عشق شدم ز اهل رحمتم
عيبم مکن
به رندی و بدنامی ای حکيم
کاين بود سرنوشت ز ديوان
قسمتم
می خور که
عاشقی نه به کسب است و اختيار
اين موهبت رسيد ز ميراث فطرتم
من کز
وطن سفر نگزيدم به عمر خويش
در عشق ديدن تو هواخواه غربتم
دريا و کوه
در ره و من خسته و ضعيف
ای خضر پی خجسته مدد کن به همتم
دورم به
صورت از در دولتسرای تو
ليکن به جان و دل ز مقيمان حضرتم
حافظ به پيش
چشم تو خواهد سپرد جان
در اين خيالم ار بدهد عمر مهلتم

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!