غرب به سوى رویارويی با رژیم تهران در حركت است

یک سخنگوی آمریکايی گفته، رونمایی رژیم تهران از نمونه نسل سوم سانتریفیوژها برای غنی سازی اورانیم حاکی از مقاصد پلید اتمی این رژیم است.روزنامه ديلى تلگراف چاپ انگلستان در همین زمینه نوشت،به خاطر امتناع رژيم تهران از توقف برنامه غنی سازى اورانيوم، غرب پس از يک دور جديد تحريمها كه احتمالا در هفته هاى آينده اجرامی شود، بسوى يک رویارويی با رژیم تهران در حركت است.این روزنامه نوشت، اگر رژيم تهران به بی اعتنايش به درخواستهای بین المللی و به تلاشهايش براى ساخت بمب اتمى ادامه دهد، اين رژيم میتواند بزودى خود را در شمار اهداف در نظر گرفته از سوى آمريكا بيابد.ديلى تلگراف نوشت، رژيم افراطى حاكم بر ايران بهتر است به اخطار رئیس جمهور آمريكا به خوبى توجه كند، زيرا در اين اخطار كه به دقت جمله بندى شده است، تصريح شده كه تحت شرايطى، محتمل است كه ایالات متحده تسليحات منهدم كننده اش را عليه اين رژيم به  کار ببرد.این روزنامه نوشت، احمدى ن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!