32 پايگاه نظامی آمريكا در تيررس ما است

زماني كه در واپسين روز كاري هفته گذشته، سرلشكر فيروزآبادي، رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ايران گفت كه در صورتي كه آمريكا ايران را «تهديد جدي» بكند، هيچ يك از سربازان آمريكا در منطقه زنده به آمريكا باز نمي گردند، شايد كمتر تحليلگري در غرب، اين گفته را يك «بلوف» به حساب آورد، زيرا پيشتر نيز كارشناسان در غرب بارها از چنين رخدادي به عنوان يك احتمال نزديك به يقين، سخن به ميان آورده بودند.

به گزارش خبرگزاريهاي داخلي، سرلشكر فيروزآبادي در حاشيه مراسم بزرگداشت يازدهمين سالگرد شهيد صياد شيرازي در واكنش به تهديدهاي اخير مقامهاي آمريكايي گفت: اگرآمريكا ايران را تهديد جدي كرده و اقدامي عليه ايران انجام دهد، تهديداتي كه اكنون متوجه آمريكا است چند هزار برابر مي شود و البته هيچ يك از سربازان آمريكا كه در منطقه هستند، زنده به آمريكا باز نمي گردند.يك مقام ارشد نظامي ديگر ايران نيز روز پنجشنبه به تهديدات رژيم صهيونيستي و آمريكا واكن… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!